Privacy policy


Met deze Privacyverklaring willen wij de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website, beroep te doen op onze diensten of communicatie met Tuinen Dhaenens bvba geeft de gebruiker zijn toestemming wat betreft mogelijke verwerkingshandelingen, m.a.w. verzamelen van persoonsgegevens, gebruiken en verwerken.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst aanpassingen of wijzigingen ondergaat. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Tuinen Dhaenens bvba. Tuinen Dhaenens bvba hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante, geldende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Tuinen Dhaenens bvba kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Naam,voornaam,woonadres,Bedrijfsnaam,Bedrijfsadres,E-mailadres,Telefoonnummer (vast/gsm),FacturatieadresRekeningnummer,en alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Tuinen Dhaenens bvba (bv. tijdens correspondentie).

Tuinen Dhaenens bvba verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo kunnen wij, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Tuinen Dhaenens bvba en oefent op die manier een zekere controle uit. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Tuinen Dhaenens bvba. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn.

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Tuinen Dhaenens bvba verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Tuinen Dhaenens bvba uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen.

Tuinen Dhaenens bvba zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud ,ons boekhoudprogramma en lokale server. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Tuinen Dhaenens bvba, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kanTuinen Dhaenens bvba in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met administratie@tuinen-dhaenens.be voor de uitoefening van uw privacy rechten per email of per post. In bijzonder ; recht op toegang tot de persoonsgegevens die Tuinen Dhaenens bvba mogelijks over u beschikt, op rechtzetting en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens, op schrapping van uw persoonsgegevens, op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Tuinen Dhaenens bvba deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Tuinen Dhaenens uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Tuinen Dhaenens bvba verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.